SaltPepper Brand Design | Ciech Sarzyna – innowacyjne opakowania produktów rolniczych
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
12744
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12744,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.3.1,vc_responsive

Ciech Sarzyna – innowacyjne opakowania produktów rolniczych

Grupa Che­miczna Ciech, przo­du­jąca firma euro­pej­skiego rynku che­micz­nego, w wyniku wygra­nego prze­targu powie­rzyła Sal­tPep­per Brand Design przy­go­to­wa­nie kom­plek­so­wego sys­temu opa­ko­wań dedy­ko­wa­nym rol­ni­kom. Wyzwa­niem było stwo­rze­nia jed­no­li­tego i nowo­cze­snego sys­temu, który odpo­wia­dałby dzi­siej­szym stan­dar­dom i tren­dom na rynku oraz budo­wał pozy­cje lidera w branży. Celem, który nale­żało osią­gnąć była zmiana wize­runku wszyst­kich linii pro­duk­to­wych Ciech Sarzyna oraz wyróż­nie­nie ich na tle kon­ku­ren­cji. Po grun­tow­nym prze­ana­li­zo­wa­niu tren­dów ryn­ko­wych, zde­cy­do­wa­li­śmy się na wpro­wa­dze­nie inno­wa­cyj­nych zabie­gów, które uła­twiają klien­tom podej­mo­wa­nie decy­zji zaku­po­wych. Na opa­ko­wa­niach zna­la­zły się atrak­cyjne, roz­po­zna­walne zdję­cia, a nazwy pro­duk­tów zyskały uni­ka­tową, nowo­cze­sną oprawę. Ostat­nia litera nazwy została wzbo­ga­cona wyróż­nia­ją­cym ele­men­tem kolo­ry­stycz­nym. Zabieg zasto­so­wany na róż­nych pro­duk­tach kate­go­rii, stał się dzięki temu jej cha­rak­te­ry­stycz­nym zna­kiem roz­po­znaw­czym. Wszyst­kie infor­ma­cje na opa­ko­wa­niach ujęte zostały w kla­rowny, czy­telny sys­tem gra­ficzny.

Category
Packaging
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging