SaltPepper Brand Design | Redesign identyfikacji wizualnej marki Vobro
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
12758
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12758,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.3.1,vc_responsive

Redesign identyfikacji wizualnej marki Vobro

Firma Vobro jest pol­ską firmą rodzinną, obecną na pol­skim rynku sło­dy­czy już od pra­wie 30 lat. Vobro spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji sło­dy­czy cze­ko­la­do­wych, gdzie głów­nym obsza­rem dzia­łal­no­ści jest seg­ment pra­lin – pako­wa­nych naj­czę­ściej w stan­dar­dowe kar­to­niki (potocz­nie nazy­wane bom­bo­nier­kami). W związku z nową stra­te­gią, kon­cen­tru­jącą się na podnie­sie­niu inno­wa­cyj­no­ści, firma zde­cy­do­wała się na uno­wo­cze­śnie­nie iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej marki para­so­lo­wej jak też i poszcze­gól­nych swo­ich pro­duk­tów.

 

W wyniku wygra­nego prze­targu Sal­tPep­per Brand Design przy­go­to­wało nowy logo­typ wraz z księgą znaku.

 

Celem zmian było podnie­sie­nie jako­ści, inno­wa­cyj­no­ści, wia­ry­god­no­ści oraz pod­kre­śle­nie cha­rak­teru branży w jakiej działa firma.

 

Lifting logo­typu Vobro pole­gał na nada­niu zna­cze­nia elip­sie, która wcze­śniej była czy­tana raczej jako figura geo­me­tryczna. Jej nowa inter­pre­ta­cja ma nasu­wać sko­ja­rze­nia z cze­ko­la­dową pra­liną. Dyna­miczne, zani­ka­jące łuki nawią­zują do leją­cej się cze­ko­lady. Dodat­kowo płyn­nie łączą się z typo­gra­fią, która przez to dodat­kowo buduje obra­zek pra­liny. Może być inter­pre­to­wana jako jej deko­ra­cja lub też tajem­ni­cza zawar­tość (nadzie­nie). Złoty kolor pod­kre­śla szla­chetny wyrób. Nowo­cze­sna typo­gra­fia oraz dyna­miczny kształt znaku mają mówić o cha­rak­te­rze marki – inno­wa­cja, wysoka jakość.

 

Logo­typ wystę­puje w dwóch warian­tach kolo­ry­stycz­nych – brą­zowy dla pro­duk­tów z seg­mentu main­stream oraz złoty w seg­men­cie pro­duk­tów pre­mium. Zabieg ten pozwala na pro­stą i przej­rzy­stą nawi­ga­cję w port­fo­lio pro­duk­tów.

Category
Corporate/Brand identity
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging