SaltPepper Brand Design | Odmieniona Jedynka – redesign popularnej marki farb
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
13983
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-13983,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.3.1,vc_responsive

Odmieniona Jedynka – redesign popularnej marki farb

WYZWANIE:
Firma Tik­ku­rila, wła­ści­ciel marki Jedynka, to jeden z głów­nych gra­czy na pol­skim i środ­ko­wo­eu­ro­pej­skim rynku farb z pozio­mem sprze­daży w wyso­ko­ści 582,4 mln € w roku 2017 oraz poziom udziału w rynku pol­skim powy­żej 12%*.
Źró­dło. Rynek­farb. pl

 

Celem rede­si­gnu Jedynki – istot­nego brandu w port­fo­lio firmy – było odświe­że­nie iden­ty­fi­ka­cji marki i pro­duktu oraz dosto­so­wa­nie ich do naj­now­szych tren­dów ryn­ko­wych i aktu­al­nych ocze­ki­wań kon­su­men­tów.

 

ROZWIĄZANIE:
DESIGN THINKINGKie­ru­jąc się meto­do­lo­gią „design thin­king”, opra­co­wa­li­śmy stra­te­giczne zało­że­nia pro­jek­towe, które towa­rzy­szyły nam w całym pro­ce­sie rebran­dingu oraz rede­si­gnu opa­ko­wań marki Jedynka. Fazie kon­cep­cyj­nej przy­świe­cała myśl, że Jedynka to brand main­stre­amowy, a zara­zem nie­zwy­kle ważny w por­fo­lio pro­du­centa. Obra­li­śmy więc ewo­lu­cyjną drogę zmian, które wpro­wa­dza­li­śmy w posza­no­wa­niu aktu­al­nego związku kon­su­menta z marką, jej roz­po­zna­wal­no­ści i sil­nej pozy­cji na rynku.

 

USEREXPERIENCE
Główną osią pro­jektu stało się uno­wo­cze­śnie­nie logo­typu oraz poprawa czy­tel­no­ści opa­ko­wań zgod­nie z ideą „user expe­rience”.
W efek­cie uzy­ska­li­śmy lekki, czy­telny i nowo­cze­sny logo­typ, który mocno akcen­tuje obec­ność marki w świe­cie kolo­rów, osa­dza­jąc pro­dukt w per­cep­cji kon­su­menta w odpo­wied­niej kate­go­rii. Dzięki stwo­rze­niu nowej archi­tek­tury brandu, upo­rząd­ko­wa­li­śmy sys­tem opa­ko­wań, a sama marka zyskała nowy sub­brand – „deco & pro­tect” – dedy­ko­wany pro­duk­tom z walo­rami ochron­nymi i deko­ra­cyj­nymi dla róż­nych powierzchni. Opra­co­wane przez nas roz­wią­za­nie uła­twia intu­icyjną nawi­ga­cję po bene­fi­tach pro­duktu, jego kate­go­rii i prze­zna­cze­niu – przy jed­no­cze­snym zaak­cen­to­wa­niu wize­runku nowo­cze­snego pro­duktu o wyso­kiej jako­ści. Przej­rzy­stość, czy­tel­ność, łatwość w nawi­ga­cji – to główne efekty zmian w pro­jek­cie opa­ko­wań Jedynki.

Category
Corporate/Brand identity, Packaging
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging