SaltPepper Brand Design | Vobro – Cherry Rosses
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
12824
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12824,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.3.1,vc_responsive

Vobro – Cherry Rosses

Cza­sem praca w agen­cji bran­din­go­wej przy­po­mina bom­bo­nierkę – ni­gdy nie wiesz na jaki pro­jekt tra­fisz. Tym razem zre­ali­zo­wa­li­śmy pro­jekt rebran­dingu dla jed­nej z marek pro­duk­to­wych Vobro – Cherry Ros­ses. Klien­towi zale­żało na inno­wa­cyj­nym pro­jek­cie: prze­strzen­nym, świe­żym, pod­kre­śla­ją­cym walory pro­duktu. Tra­dy­cyj­nie już zasto­so­wa­li­śmy metodę Design Thin­king. Lubimy pra­co­wać w inter­dy­scy­pli­nar­nych zespo­łach, przy­pra­wionch pasją, talen­tem oraz zaan­ga­żo­wa­niem.

Category
Packaging
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging