SaltPepper Brand Design | Nasza – na dobry początek wspólnych chwil
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
12706
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12706,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Nasza – na dobry początek wspólnych chwil

Agen­cja Sal­tPep­per Brand Design zre­ali­zo­wała nowy cie­kawy pro­jekt dla firmy Her­ba­pol. Her­ba­pol zapra­sza całe rodziny do spró­bo­wa­nia pysz­nych owo­co­wych her­batek i kla­sycz­nej, czar­nej her­baty, w nowych, opa­ko­wa­niach. Her­batki kuszą pięk­nymi owo­cami, które wspa­niale pre­zen­tują się roz­świe­tlone pro­mie­niami słońca. Dorodne maliny, owoce leśne, wiśnie i tru­skawki pobu­dzają zmysł smaku. Obok fili­żanki czar­nej her­baty na opa­ko­wa­niu zna­la­zły się cia­steczka w kształ­cie serca. Her­baty dedy­ko­wane rodzin­nym spo­tka­niom – na opa­ko­wa­niach uka­zują kolejny emo­cjo­nalny ele­ment kre­acji – przy­ja­zne rysun­kowe postaci. Wpro­wa­dze­nie tego ele­mentu jest nie­zwy­kle ważne, ma zada­nie sku­pić uwagę kon­su­menta, two­rząc wra­że­nie rysun­ków wyko­na­nych ad hoc na opa­ko­wa­niach. Nad wizu­ali­za­cjami owo­ców widoczna jest także, czy­telna, łatwa do zapa­mię­ta­nia nazwa, która ma szansę stać się ikoną brandu i rów­no­cze­śnie dekla­ra­cją kon­su­menta, dowo­dem wyboru her­bat firmy Her­ba­pol. Po pro­stu – Nasza.

Category
Packaging
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging
SaltPepper Brand Design
Podczaszyńskiego 29/1 Warszawa, Poland, 01-866
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów. +48 502 635 576 biuro@saltpepper.pl https://saltpepper.pl/