SaltPepper Brand Design | Delissimo – królewska słodycz
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
12843
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-12843,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive

Delissimo – królewska słodycz

Obecna na rynku od 1986 r. firma Vobro do tej pory koja­rzyła się głów­nie z kla­sycz­nymi bom­bo­nier­kami. Firma posta­no­wiła doko­nać jako­ściowej zmiany w asor­ty­men­cie pro­duk­to­wym, co w natu­ralny spo­sób wymu­szało zmiany w iden­ty­fi­ka­cji wizu­al­nej zarówno samej marki Vobro, jak i marek pro­duk­to­wych.

 

Sal­tPep­per Brand Design sta­nęło przed wyzwa­niem reali­za­cji rebran­dingu klu­czo­wych marek w port­fo­lio klienta. Nowa odsłona marek pro­duk­to­wych Vobro, się­ga­jąc po aktu­alne trendy we wzor­nic­twie, wycho­dzi naprze­ciw ocze­ki­wa­niom coraz bar­dziej wyma­ga­ją­cego kon­su­menta, który szuka na pół­kach róż­no­rod­no­ści i nowo­cze­sno­ści, a zara­zem zwraca uwagę na spój­ność w całym port­fo­lio pro­duk­tów. Jed­nym z pierw­szych zadań na jakich się sku­pi­li­śmy, była meta­mor­foza marki Delis­simo.

 

Cze­ko­ladki ofe­ro­wane dotych­czas pod tą marką to mie­szanka cze­ko­lady bia­łej i mlecz­nej, pod którą mie­ści się lek­kie nadzie­nie orze­chowe wzbo­ga­cone chrup­kami ryżo­wymi. Klient zde­cy­do­wał się na roz­sze­rze­nie port­fo­lio pro­duk­tów pod marką Delis­simo rezy­gnu­jąc z dodatku ryżo­wych chru­pek i wpro­wa­dza­jąc cze­ko­la­dowe pra­liny z aksa­mit­nym nadzie­niem w 3 warian­tach sma­ko­wych. Ocze­ki­wa­niem ze strony Klienta, było uzy­ska­nie per­cep­cji wyso­kiej jako­ści ofe­ro­wa­nych pro­duk­tów oraz, co istotne, pod­kre­śle­nie głów­nego atry­butu – aksa­mit­no­ści i sub­tel­no­ści smaku cze­ko­la­do­wych pra­lin. Waż­nym ele­men­tem pro­jektu była wyraźna dywer­sy­fi­ka­cja warian­tów sma­ko­wych.
Nasz zespół pro­jek­tan­tów, po grun­to­wej ana­li­zie rynku oraz potrzeb kon­su­men­tów, zgod­nym z meto­do­lo­gią Design Thin­king, zde­cy­do­wał, że na opa­ko­wa­niu poja­wią się atła­sowe motywy. Wizu­ali­za­cja wyle­wa­ją­cego się spod atłasu nadzie­nia robi nie­zwy­kle ape­tyczne wra­że­nie, podob­nie jak demo pro­duktu, do któ­rej ono spływa.

 

Cało­ści dopeł­nia „pisane cze­ko­ladą” logo marki pro­duk­to­wej, złote akcenty oraz napis „ROYAL PRALINES”. Kolory atłasu i spły­wa­ją­cego nadzie­nia komu­ni­kują wariant sma­kowy pra­lin: cze­ko­lada mleczna z nadzie­niem orze­cho­wym, cze­ko­lada dese­rowa z nadzie­niem kaka­owym i cze­ko­lada biała z nadzie­niem mlecz­nym.

 

Nowe logo i opa­ko­wa­nie zde­cy­do­wa­nie pozy­cjo­nują markę Delis­simo w seg­men­cie pre­mium, co jest prze­ło­mem w sto­sunku do sytu­acji przed zmianą.

Category
Packaging
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging
SaltPepper Brand Design
Podczaszyńskiego 29/1 Warszawa, Poland, 01-866
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów. +48 502 635 576 biuro@saltpepper.pl https://saltpepper.pl/