SaltPepper Brand Design | Indykpol redesign opakowań
Umiejętne łączenie strategii i kreacji to nasza pasja. Nasi klienci i marki: Tikkurila, PZPN, Magi, Indykpol, Herbapol, Budimex, Turek, Uroda, Dawtona... Dołącz do liderów.
13284
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-13284,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.3.1,vc_responsive

Indykpol redesign opakowań

Bogate port­fo­lio pro­duk­tów wymu­siło na nas wypra­co­wa­nie sys­temu iden­ty­fi­ka­cji opa­ko­wań, które będzie bar­dzo pojemne, a jed­no­cze­śnie impak­towe. Naj­więk­szym wyzwa­niem było zna­le­zie­nie nowego cha­rak­teru opa­ko­wań wpi­su­ją­cego się w nową stra­te­gię, ale teżkodówfunk­cjo­nu­jących w kate­go­rii. Radość, szcze­rość, pro­stota i opty­mizm to cechy, które sta­ra­li­śmy się zawrzeć w nowym cha­rak­te­rze opa­ko­wań.

Category
Packaging
  • All
  • Brand Communication
  • Corporate Publishing
  • Corporate/Brand identity
  • Fleet branding
  • Packaging

OCELIO

Brand Communication, Packaging